خانم گلشهری
آقای فرهاد حسین زاده
شهرام احمدی امیری
مهندس محمد حسن سلیمانی
آقای بهروز حاجیان تهرانی
آقای بهروز حاجیان تهرانی
شهرام احمدی امیری
خانم گلشهری
آقای فرهاد حسین زاده
مهندس محمد حسن سلیمانی
آقای محمد حاج مقانی
مهندس سید عباس موسوی
آقای پیمان رئیس فیروز
اردشیر طاهر سیما
آقای محمد حاج مقانی
مهندس سید عباس موسوی
آقای پیمان رئیس فیروز
اردشیر طاهر سیما
نام و نام خانوادگیسمت
آقای بهروز حاجیان تهرانی
رئیس هیات مدیره
آقای شهرام احمدی امیری
نایب رئیس
خانم مریم گلشاهی دبیر انجمن
آقای محمد حسن سلیمانی
خزانه دار
آقای محمد حاج مقانی
عضو اصلی
آقای فرهاد حسین زادهبازرس اصلی
آقای اردشیر طاهر سیما عضو علی البدل
آقای عباس موسویعضو علی البدل
آقای پیمان رئیس فیروزبازرس علی البدل